GE

Grozs

Grozā preču nav

Speciālā abonēšanas cena uz 2020. gadu!

lasīt tālāk Rakstiet mums: info@ge.lv


 
← atpakaļ 24.11.2017

Nodokļu atbalsta pasākums

Lai, atvieglojot nodokļu parādu nomaksu, pārvarētu radušās nodokļu nomaksas grūtības un turpinātu veiksmīgu uzņēmējdarbību, nodokļu maksātājiem tiek dota iespēja laika periodā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 2.janvārim pieteikties atbalsta pasākumam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai (turpmāk – atbalsts).

Atbalsts tiek īstenots saskaņā ar Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumu.

Atbalsts ir vienu reizi veicams pasākums nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai attiecībā uz tiem nodokļu maksātājiem, kuri līdz noteiktam datumam samaksā atbalsta pamatparādu.

Atbalstam var pieteikties nodokļu maksātāji – gan fiziskas personas, gan juridiskas personas –, kuriem ir parāds vismaz vienā no šādiem nodokļiem:

 • iedzīvotāju ienākuma nodoklis;
 • uzņēmumu ienākuma nodoklis;
 • pievienotās vērtības nodoklis;
 • valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;
 • akcīzes nodoklis;
 • muitas nodoklis;
 • dabas resursu nodoklis;
 • izložu un azartspēļu nodoklis;
 • elektroenerģijas nodoklis;
 • mikrouzņēmumu nodoklis;
 • transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis;
 • uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodoklis;
 • subsidētās elektroenerģijas nodoklis.

Fiziska persona var pieteikties atbalstam, norādot nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa uz pieteikuma iesniegšanas dienu.

Juridiskas personas var pieteikties atbalstam, norādot nodokļu pamatparāda summu sadalījumā pa nodokļu veidiem, kas nepārsniedz nodokļu pamatparāda apmēru pēc stāvokļa 2017.gada 1.jūnijā un nav samaksāta līdz dienai, kad iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam.

Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likumā paredzēta iespēja atbalstam pieteikties arī nodokļu maksātājiem, kuru nokavēto nodokļu maksājumu piedziņa uzsākta likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā. Tomēr jāņem vērā, ja atbalsta pamatparāds, ar to saistītā nokavējuma nauda un soda nauda ir nodota tiesu izpildītājam piedziņai, nodokļu maksātājam pirms iesnieguma par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk – VID) jāsamaksā lēmuma par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu izpildes izdevumi.

Atbalstam var pieteikties arī nodokļu maksātāji, ja tiem pirms atbalsta uzsākšanas dienas ir paziņots par nodokļu revīzijas (audita) vai datu atbilstības pārbaudes veikšanu.

Tāpat atbalstam ir tiesības pieteikties nodokļu maksātājiem, kuriem ir pasludināts ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process vai ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Šāda iespēja pastāv tikai tad, ja pieteikšanās atbalstam nav pretrunā ar maksātnespēju reglamentējošos normatīvajos aktos paredzēto regulējumu, izņemot gadījumu, ja dalība atbalstā nodrošina nodokļu maksātājam labvēlīgākus nosacījumus un šie nosacījumi neierobežo citu kreditoru tiesības vairāk nekā tas nepieciešams tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna sekmīgai īstenošanai.

Atbalsta ietvaros nodokļu maksātājiem ir tiesības precizēt nodokļu deklarācijas, kurās nodokļu maksājuma samaksas termiņš ir noteikts līdz atbalsta pamatparāda noteikšanas datumam (piemēram, juridiskām personām ir tiesības precizēt 2017.gada aprīļa pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, kurai nodokļa samaksas termiņš ir iestājies 20.maijā), tomēr tas ir izdarāms, pirms VID tiek iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam. Pēc tam, kad VID būs iesniegts iesniegums par pieteikšanos atbalstam, attiecībā uz atbalsta pamatparāda summu (tās precizēšanu) vairs šādas iespējas nebūs.

Pieteikties nodokļu atbalsta pasākumam iespējams, aizpildot īpaši tam paredzētu veidlapu, kura no 2017.gada 1.oktobra pieejama VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (turpmāk – EDS) (sadaļā “Dokumenti – Sagatavot dokumentu “No veidlapas” – Citi – “Iesniegums par pieteikšanos atbalstam nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai”), kā arī VID mājaslapā.


Ja nodokļu maksātājs nav EDS lietotājs, minēto iesniegumu varēs iesniegt:


Iesniegumā nodokļu maksātājs norāda atbalsta pamatparāda summu, nodokļu veidus, uz kuriem piesaka atbalstu, un cik mēnešu laikā apņemas to samaksāt.

Atbalsta pamatparādu VID ir tiesīgs sadalīt vienādās daļās, kas maksājamas reizi mēnesī. Samaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 2019.gada 31.decembrim, atbalsta pamatparāda mēneša maksājums ir vismaz četri procenti no parāda kopsummas katrā no nodokļu veidiem, bet ne mazāks kā 100 euro juridiskajai personai un 15 euro fiziskajai personai no kopējā atbalsta pamatparāda summas.

Lēmumu par nodokļu atbalsta pasākuma piemērošanu vai atteikumu to piemērot VID pieņems 21 dienas laikā no pieteikuma saņemšanas dienas. Minēto lēmumu VID nodokļu maksātājam nosūtīs, izmantojot EDS. Tiem, kas nav EDS lietotāji, lēmums tiks nosūtīts vēstulē pa pastu uz deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adresi.

VID 21 dienas laikā no dienas, kad atbalsta pamatparāds samaksāts pilnā apmērā, pieņems lēmumu par nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanu, ja tāda ir aprēķināta, attiecībā uz atbalsta pamatparādu.

Tiem nodokļu maksātājiem, kuri nebūs noteiktajos termiņos maksājuši noteiktos maksājumus saskaņā ar nodokļu pamatparāda nomaksas grafiku, lēmums par atbalsta piemērošanu tiks atcelts un nodokļu parāds pilnā apmērā (ieskaitot nokavējuma un soda naudas) tiks piedzīts bezstrīda kārtībā.


Atbalsta pasākumā nav tiesību piedalīties:

 • ja attiecībā uz nodokļu maksātāju ir pieņemts lēmums par tā saimnieciskās darbības apturēšanu;
 • ja nodokļu maksātājs izslēgts no VID Pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra;
 • ja kāda no nodokļu maksātāja amatpersonām ir iekļauta riska personu sarakstā vai nodokļu maksātāja adrese ir iekļauta riska adrešu sarakstā;
 • ja attiecībā uz nodokļu maksātāju tiesa ar nolēmumu ir pasludinājusi maksātnespējas procesu.


Šo atbalsta pasākumu nepiemēro arī tiem nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuru parādiem savulaik jau tika pieņemti lēmumi saskaņā ar Nodokļu atbalsta pasākuma likumu, ja šie lēmumi joprojām ir spēkā un to izpildi VID joprojām uzrauga.

Par atbalsta pasākumu nodokļu maksātāji tiks informēti ar EDS starpniecību. Ja nodokļu maksātājs – fiziska persona – nebūs EDS lietotājs, to par atbalsta pasākumu informēs, nosūtot vēstuli pa pastu uz viņa deklarētās vai norādītās dzīvesvietas adresi.

Nodokļu maksātāji, kuri vēlēsies noskaidrot nodokļu pamatparāda, nokavējuma naudas un soda naudas apmēru uz pieteikuma iesniegšanas dienu, to varēs precizēt EDS. Savukārt fiziskās personas, kuras nav EDS lietotāji, informāciju par savu nodokļu pamatparāda apmēru varēs iegūt, sazinoties ar VID nodokļu piedziņas speciālistu, kurš norādīts VID nosūtītajā informatīvajā vēstulē par pieteikšanos atbalsta pasākumam.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID informatīvo tālruni 6712000, izvēloties pirmo tēmu “Nodokļi”, konsultēties klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā vai arī uzdot savu jautājumu VID mājaslapas sadaļā “Kontakti” –“Uzdot jautājumu VID”.

Komentēt:

Jūsu vārds:


Jūsu komentārs:


Ievediet summu: 74 + 4 =

Komentāri (0)

ReklāmaBruninieku ielā 43, 2.stāvs, LV-1011. Mob.: +371 28740526 E-mail: info@ge.lv